در رابطه با دسته‌بندی ساناهمراه

این دسته‌بندی برای سازماندهی دسته‌بندیهای مربوط به سیستم‌عامل همراه سانا ایجاد شده است